INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Porady
Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania
w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany
danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa
prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę
wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności. Osoby fizyczne coraz
częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie.
Technologia zmieniła gospodarkę i życie społeczne i powinna nadal ułatwiać
swobodny przepływ danych osobowych w Unii oraz ich przekazywanie do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych, równocześnie zaś powinna
zapewniać wysoki stopień ochrony danych osobowych.

Integracja społeczno-gospodarcza wynikająca z funkcjonowania rynku
wewnętrznego doprowadziła do znacznego zwiększenia transgranicznych przepływów
danych osobowych. Wzrosła wymiana danych osobowych między podmiotami
publicznymi i prywatnymi, w tym między osobami fizycznymi,
zrzeszeniami i przedsiębiorstwami w Unii. Od organów krajowych państw
członkowskich prawo Unii coraz częściej wymaga, by w celu wykonania swoich
obowiązków lub w celu realizacji zadań w imieniu organu innego
państwa członkowskiego współpracowały ze sobą i wymieniały się danymi
osobowymi.

Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób,
aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem
bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej
i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady
proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych,
wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych – zapisanych
w Traktatach – w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego, domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych,
wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji,
wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do skutecznego środka
prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz różnorodności kulturowej,
religijnej i językowej.Polityka cookies

Photo on Visualhunt.com
Copyright © 2018 - 2019 BMC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Writed by Marcin Łazaj e-mail: marcin@bmc24.pl

Wizyt: teraz: 1; wszystkich: 14247;